Phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản lý hiệu quả tài chính là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Với hệ thống quản lý tài chính được định hướng cho giải pháp đồng bộ các nhiệm vụ kế toán, kiểm soát và lập kế hoạch thu chi, hệ thống cho phép doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tiền vốn của doanh nghiệp và thu hút đầu tư, nâng cao việc quản lý kinh doanh, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Sử dụng phân hệ quản lý tài chính cùng với cơ chế hỗ trợ cơ sở dữ liệu phân tán cho phép điều chỉnh hiệu quả việc quản lý tài chính tập đoàn và nghiệp đoàn, nâng cao tính minh bạch và thu hút đầu tư.

Các tính năng của phân hệ có thể được sử dụng cho giám đốc tài chính, cán bộ kế toán và phòng kinh tế kế hoạch, cũng như các phòng tài chính khác của doanh nghiệp.

Quản lý ngân sách

Phân hệ thực hiện các chức năng cần thiết để xây dựng hệ thống hoạch định tài chính cho doanh nghiệp:

 • hoạch định việc lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào theo các phương diện thời gian, trung tâm trách nhiệm tài chính, dự án, số dư và phát sinh, phân tích bổ sung (mặt hàng, đối tác....);
 • dự báo hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đã hoạch định;
 • lập báo cáo tổng hợp theo kết quả dự báo;
 • kiểm tra sự tương ứng của đơn đặt hàng dành cho chi phí sắp xếp nhân công theo các kỳ;
 • phân tích tài chính;
 • phân tích khả năng sử dụng vốn bằng tiền;
 • phân tích sai lệch dữ liệu dự tính và thực tế.

Quản lý vốn bằng tiền

Phân hệ quản lý vốn bằng tiền (quỹ tiền) thực hiện các chức năng cần thiết sau để quản lý hiệu quả việc lưu thông tiền tệ trong doanh nghiệp, kiểm tra việc thanh toán: 

 • kế toán đa ngoại tệ theo số dư và biến động vốn bằng tiền;
 • ghi nhận việc thu chi tiền theo như hoạch định;
 • đặt dự phòng vốn bằng tiền cho việc thanh toán sắp tới tại các tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt;
 • lập lịch thanh toán;
 • lập ra tất cả các chứng từ gốc cần thiết;
 • tích hợp với các hệ thống «internet-banking»;
 • khả năng phân bổ (thủ công và tự động) số tiền của một chứng từ thanh toán theo nhiều hợp đồng.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Yếu tố quan trọng khi làm việc với đối tác là chức năng quản lý công nợ phải thu, phải trả. Trong phân hệ quản lý công nợ, với chính sách tín dụng linh hoạt, hệ thống cho phép nâng cao sức hấp hấp dẫn của doanh nghiệp đối với khách hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Phân hệ quản công nợ có thể sử dụng trong cơ cấu tài chính, cung ứng và tiêu thụ của doanh nghiệp, cho phép tối ưu quản lý luồng tài chính và tài sản.

Việc sử dụng phân hệ cho phép phân tích sự thay đổi công nợ  trong các kỳ và sử dụng 2 loại công nợ - thực tế và dự tính (hoãn lại). Công nợ thực tế liên quan đến các giao dịch hạch toán và thời điểm chuyển quyền sở hữu. Công nợ hoãn lại xuất hiện khi phản ánh trong hệ thống các sự kiện giống như đơn giao nhận hàng và đưa hàng tồn kho vào bán k‎ý gửi, đơn đề nghị thanh toán và các sự kiện tương tự khác.

Mục đích chính của phân hệ hạch toán công nợ là:

 • ghi chép việc xuất hiện công nợ của đối tác với công ty và công ty với đối tác:
 • thống kê các nguyên nhân xuất hiện công nợ;
 • hỗ trợ các phương pháp kế toán công nợ khác nhau (theo thỏa thuận, hợp đồng, các giao dịch kinh tế riêng);
 • phân tích tình trạng công nợ hiện tại và nhật ký thay đổi của nó.