Quản lý công văn

Chức năng này được nghiên cứu và phát triển dựa trên các yêu cầu của khách hàng đã sử dụng phần mềm OMS 2.0. Hệ thống chỉ cần cài đặt trên một máy tính, Ban lãnh đạo hoặc các bộ phân liên quan sẽ truy xuất được các văn bản trong phạm vi được phân quyền.

QUẢN LÝ DANH MỤC

    * Quản lý danh mục các cấp phát hành văn bản
    * Quản lý mã văn bản theo phòng ban, đơn vị
    * Quản lý kiểu sổ văn bản
    * Quản lý sổ văn bản
    * Quản lý loại văn bản
    * Quản lý lĩnh vực của văn bản

LÀM VIỆC VỚI VĂN BẢN

    * Quản lý thông tin văn bản (Thêm mới, sửa, xóa)
    * Duyệt & bỏ duyệt văn bản
    * Phân quyền đọc một văn bản theo vai trò
    * Phân quyền đọc một văn bản theo thành viên
    * In thông tin của một văn bản
    * Phân xử lý cho một văn bản (Thiết lập hồ sơ công việc liên quan đến văn bản ). Tất cả các thành viên có quyền tham gia xử lý đều có quyền cho ý kiến về việc xử lý văn bản theo ý kiên chỉ đạo của cấp quản lý.
    * Trích kết quả từ hồ sơ xử lý công việc phát hành ra văn bản đi
    * Cấp số cho văn bản dự thảo, văn bản đi

LÀM VIỆC HỒ SƠ XỬ LÝ CÔNG VIỆC TỪ VĂN BẢN

    * Quản lý hồ sơ xử lý văn bản
    * Quản lý các các văn bản liên quan đến hồ sơ xử lý công việc
    * Quản lý các thành viên tham gia xử lý văn bản
    * Thông tin công việc liên quan đến hồ sơ
    * Ý kiến của các thành viên tham gia xử lý hồ sơ công việc
    * Thông tin phiếu trình lãnh đạo
    * Kết quả xử lý hồ sơ công việc
    * Phát hành thành văn bản từ hồ sơ công việc

TÌM KIẾM VĂN BẢN

    * Tìm kiếm văn bản trong ngày, trong tuần, trong tháng
    * Tìm kiếm theo khối phát hành
    * Tìm kiếm theo loại văn bản
    * Tìm kiếm tình trạng duyệt văn bản
    * Tìm kiếm theo kết quả xử lý văn bản
    * Trích kết quả từ hồ sơ xử lý công việc phát hành ra văn bản đi
    * Tìm kiếm theo kết quả xử lý
    * Tìm kiếm văn bản theo tiêu chí tự chọn