Tin nhắn nội bộ

Chức năng tin nhắn nội bộ hỗ trợ các thành viên sử dụng văn phòng trực tuyến trao đổi thông tin nội bộ một cách nhanh chóng.

Nhắc nhở các thành viên thực hiện công việc khi đến hạn theo kế hoạch đã đăng từ trước ở lịch cá nhân, công việc được giao…

Liên kết với các chức năng Lịch cá nhân, Lịch cơ quan, Quản lý công việc, Quản lý quy trình để nhắc nhở những người liên quan thực hiện công việc.

  • Thông báo bằng màn hình Popup cho người nhận
  • Hiển thị nhắc nhở kế hoạch công việc cần thực hiện đã được đăng từ trước ở Lịch cá nhân
  • Thông báo cho người nhân việc về công việc mới được giao
  • Thông báo cho người giao việc và những người tham gia phối hợp xử lý về một kết quả công việc vừa được cập nhật
  • Thông báo cho những thành viên có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu trong quy trình nội bộ về một yêu cầu vừa được gửi lên.